ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನ - Halatu Honnu.